• Pictures
  • Pictures2
  • Pictures3
  • Pictures4
  • Pictures5
  • kleiduif.be

 

 

Voorwaarden
U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een wapenvergunning te krijgen. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking, er wordt geen wapenvergunning gegeven aan bv. minderjarigen, veroordeelden, geesteszieken of geïnterneerden.

Vergunningsprocedure
De aanvraag van een vergunning moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten, zoals identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, ...), een beschrijving van het wapen, de redenen van de aanvraag en een medisch attest. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de wapendienst van uw provincie.

U moet een medisch attest voorleggen van uw huisarts of een andere arts. Dit attest moet bevestigen dat u in staat bent om een wapen te gebruiken zonder gevaar voor uzelf of anderen. Een aanvrager die kampt met alcoholisme, depressie of agressiviteit kan dit attest niet krijgen. Het attest moet dateren van maximaal 3 maanden voor de indiening van de aanvraag.

U moet een theoretische en een praktische proef afleggen. De theoretische proef gaat na of u de regeling kent inzake het voorhanden hebben, het dragen, het vervoeren en het gebruiken van het wapen waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, alsook inzake de aankoop van munitie voor dat wapen. De praktische proef heeft betrekking op onder meer laden, ontwapenen, schieten, beperkt demonteren, dragen van het wapen in een schietstand, richtapparatuur gebruiken en de terugslag beheersen.

Binnen een termijn van vier maanden doet de gouverneuruitspraak over de aanvraag.

Binnen een termijn van drie maanden geeft de lokale politie een (niet-bindend) advies aan de gouverneur; daarin heeft de politie het onder meer over de persoonlijkheid, de gerechtelijke achtergrond, de geestesgesteldheid en de eventuele gewelddadige politieke activiteit van de aanvrager.


Wettige reden
U moet een wettige reden opgeven voor het verwerven en het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen. Dergelijke wettige redenen kunnen onder meer zijn: jacht- en faunabeheer, sportief en recreatief schieten, de intentie een verzameling historische wapens op te bouwen of passief wapenbezit.

Als het type wapen niet overeenstemt met de reden waarvoor het gevraagd wordt (het moet m.a.w. 'nuttig' zijn), is de aanvraag ongegrond.


Sanctie en beroep
De gouverneur kan uw vergunning beperken, schorsen of intrekken als blijkt dat u de openbare orde kunt verstoren met het wapen of als de wettige reden die u hebt ingeroepen om de vergunning te verkrijgen niet meer bestaat.

U kunt beroep aantekenen bij de Minister van Justitie als de gouverneur:

* Uw aanvraag weigert, beperkt, schorst of intrekt
* Geen beslissing heeft genomen binnen de termijn van vier maanden na uw aanvraag.

Controle
De gouverneur onderzoekt één keer om de vijf jaar, tegen betaling, of de houders van de vergunningen de wet naleven en nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen ervan.


Veiligheid 
In tegenstelling tot vroeger moet u als particulier vandaag ook rekening houden met een aantal verplichte veiligheidsmaatregelen(externe link), naargelang van de hoeveelheid wapens waarover u beschikt.


Wapendracht
U mag uw wapen dragen in uw woon- of verblijfplaats. Buiten uw woon- of verblijfplaats mag u het wapen vervoeren tussen uw woonplaats en uw verblijfplaats, of tussen uw woon- of verblijfplaats en de schietstand of het jachtterrein, of tussen uw woon- of verblijfplaats en een erkende persoon. Tijdens het vervoer moeten vuurwapens ongeladen zijn en verpakt in een afgesloten koffer, of uitgerust zijn met een trekkerslot of een gelijkwaardige beveiliging.

Om een vuurwapen binnen handbereik te vervoeren of op uw persoon te dragen, is een wapendrachtvergunning nodig. Deze verplichting is niet van toepassing tijdens de beoefening van de jacht of de schietsport.

Bron: FOD Justitie